کارگروه پناهگاه سازي

مسئول کار گروه : عباس پاكدل
دبير 
کار گروه: مجید رحمان بیگی

وظيفه اصلي كميته:

ايجاد جان پناه در كوههاي مرتفع كه معمولا صعود براي آن قلل با سختي ودشواري همراه بوده وبيش ازيك روز به طول مي انجامد در صعود هاي زمستاني خطرات ريزش بهمن و شب ماني در قلل و جان پناه را به دنبال داشته و از هر لحاظ (فني – ايمني – اجتماعي وساير موارد مرتبط) قابل توجيح هست ،مي باشد
نگهداري،حفاظت،تعمير و توسعه پناهگاهاي موجود با همكاري هياتهاي كوهنوردي شهرستانها كه در قلل و ارتفاع آن منطقه جان پناه وجود دارد ويا نياز به توسعه ويا ايجادجان پناه اي جديد از جمله وظايف اين كميته مي باشد .

تذكر : ايجاد جان پناه و پناهگاه سازي همواره و درهمه برهه هايكي ازمقتضيات زندگي انسانها بوده است و دربخش كوهنوردي اين نيازضروري ترازهمه جا به چشم مي خورد ودرمناطق سردسيرو ارتفاعات بلندكه معمولا صعود كوهنوردان به آ ن قله ها بخصوص درزمستان حداقل دوروززمان لازم است . ايجادجان پناه درچنين ارتفاعات و قلل ازاهميت بالايي برخوردار مي باشد تابدينوسيله بتوانيم دربالابردن ضريب امنيت جاني كوهنوردان سهيم باشيم . ودرتعميم و توسعه اين ورزش درميان اقشارمختلف مردم و تسهيل برنامه هاي زمستاني و سنگين بخصوص درشرايط نامناسب جوي گامهاي اساسي برداريم . آزانجائي كه جنبه هاي مختلف اين فعاليت به خصوص ازلحاظ ارتقاء كيفيت كاركوهنوردان و رعايت مسائل زيست محيطي قابل بحث و بررسي است اما باتوجه به اينكه حفظ كرامت انساني و جان انسانهامهمترازهمه چيزميباشد و همه امكانات و تجهيزات درطبيعت به جهت متعالي كردن انسانهاست لذا درنقاط مهم كوهستاني هئيت كوهنوردي آذربايجان شرقي نيزباياري و معاضدت كوهنوردان عزيز و همياري علاقه مندان اقدام به احداث جان پناههاي هرچند ناچيزنموده است . تادر مواقع لازم مورد استفاده قرارگيرد.
درخصوص حوداث غيرمترقبه نيز اين كميته بعنوان نماينده ازطرف هئيت كوهنوردي استان دركارگروه حوادث غيرمترقبه شهرستان تبريز فعالانه شركت داشته و راهكارهاي عملي راهم دراين زمينه ( درزمان رخ دادن حادثه و اتفاقهاي غيرمترقبه ) ارائه داده و با ا نسجام و سازماندهي نيروهاي علاقمند و توانمنددراين رابطه آمادگي لازم رادارد . و باهماهنگي كه باتمامي هئيتهاي كوهنوردي شهرستانهابعمل آمده كوهنوردان فداكارآمادگي هميشگي و جدي رابراي كمك رساني درحوداث غيرمترقبه و اتفاقات و حوداث طبيعي اعلام داشته و همكاري لازم را با ادارات هللال احمروفرمانداريهاي محترم شهرستان مربوطه دارند.

نمونه تصاويرازكوهنوردان تلاشگركه در عمليات وساخت جان پناههاي موجودفعالانه شركت داشته اند.

نمونه ای از تلاشهای يکپارچه کوهنوردان اذربايجانشرقی برای ايجاد جان پناهها
نمونه ای از تلاشهای يکپارچه کوهنوردان اذربايجانشرقی برای ايجاد جان پناهها
 

حمل تجهيزات به پناهگاه بزغوش سراب توسط کوهنوردان غيور اذربايجان شرقي
حمل تجهيزات به پناهگاه بزغوش سراب توسط کوهنوردان غيور اذربايجان شرقي
 
جان پناه قوش گلی(کمال) منطقه سهند تبريز که در سال 1376 شمسی تکمیل شد
جان پناه قوش گلی(کمال) منطقه سهند تبريز که در سال 1376 شمسی تکمیل شد
 
حمل تجهيزات برای ايجاد جان پناه بزغوش سراب
حمل تجهيزات برای ايجاد جان پناه بزغوش سراب
 
حمل تجهيزات برای ايجاد پناهگاه بزغوش سراب
حمل تجهيزات برای ايجاد پناهگاه بزغوش سراب
 
پی ريزی جان پناه گوی زنگی (  يام- مرند )
پی ريزی جان پناه گوی زنگی ( يام- مرند )
 
همت وتلاش کوهنوردان غيور برای حمل مصالح به جان پناه گوی زنگی
همت وتلاش کوهنوردان غيور برای حمل مصالح به جان پناه گوی زنگی
 
جان پناه قوش گلی(کمال) منطقه سهند تبريز که در سال 1376 شمسی تکمیل شد
جان پناه قوش گلی(کمال) منطقه سهند تبريز که در سال 1376 شمسی تکمیل شد
تلاش وحمل ادامه تجهيزات برای تکميل پناهگاه بزغوش سراب
تلاش وحمل ادامه تجهيزات برای تکميل پناهگاه بزغوش سراب


 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com