گزارش اولين اردوي آمادگي و آموزشي كوهنوردي بانوان آذر ماه 1390

صبر كن!
شب به پايان خواهد رسيد و آنها دوباره خورشيد را نشانت خواهند داد.
من هميشه به كوه ها اعتماد داشتم .


بر اساس هماهنگي هاي قبلي اردوي آمادگي و آموزشي كوهنوردي ، در جهت رشد و ارتقاي ورزش كوهنوردي بانوان ، روز جمعه 18 آذر ماه تحت سرپرستي آقاي رحمان بيگي و با مربي گري آقاي عظيم قيچي ساز برگزار شد.
31 تن از بانوان استان ساعت 7 صبح جمعه در محل استاديوم تختي گرد هم آمدند و همگي با اشتياق منتظر مشخص شدن محل اردو بودند.
همزمان با حركت ميني بوس ها محل اردو كوه زيباي گوي زنگي اعلام شد.
ميني بوس ها در محل پيست اسكي پيام مرند توقف كردند. پس از آماده شدن نفرات وذكر توضيحاتي از جانب مربي، تيم به راه مي افتد و در طي مسير نحوه هدايت تيم ( سرقدمي) و گام برداري صحيح در مسير برفي آموزش داده شد. پس از اندكي كوهپيمايي ،تيم جهت آموزش نحوه استفاده مناسب از تجهيزات از جمله پوشاك و نيز نوع مناسب تغذيه و ساير مسايل ايمني توقف نمود . پس از صرف صبحانه ،يال سنگي جهت ادامه مسير انتخاب شد. از نكات حائز اهميت در اين اردو انتخاب مسير هاي متنوع از جانب مربي بود به نحوي كه در طي اردو ، نفرات تيم به طور كامل با مسير هاي سنگي ،تيغه هاي سنگي و برفي و شيب هاي تند برفي درگير شدند ودر مسير بازگشت نيز مسير هايي با شيب تند برفي وگاهي شن اسكي و سنگي انتخاب مي شد كه براي آشنايي ،آمادگي وآموزش و تمرين و نيز جهت ارزيابي آمادگي نفرات كاملا  مناسب بود.
به جهت آموزشي بودن اين اردو وبراي آشنايي و آمادگي ذهني  نفرات با نحوه برگزاري اردو هاي ديگر صعود به قله  در اين برنامه مطرح نبود.
در نهايت پس از 8 ساعت تمرين و آموزش ،در دامنه كوه گويزنگي جهت صرف نهار توقف كرده و پس از معرفي نفرات تيم و آشنايي با سوابق كوهنوردي يكديگر ، اعضاي تيم نظرات و انتقادات خود را جهت رشد ورزش كوهنوردي بانوان در استان بيان نمودند.
متعاقبا نفرات انتخاب شده براي اردوي بعدي و نيز زمان اردوي بعد اعلام خواهد شد.
جا دارد از زحمات هيات كوهنوردي استان و از مربي نام آشناي تبريز آقاي عظيم قيچي ساز در جهت اجراي اين برنامه نهايت تشكر و قدرداني را بنماييم.
 
 
 
 گزارش اولين اردوي آمادگي و آموزشي كوهنوردي بانوان آذر ماه 1390

گزارش اولين اردوي آمادگي و آموزشي كوهنوردي بانوان آذر ماه 1390

گزارش اولين اردوي آمادگي و آموزشي كوهنوردي بانوان آذر ماه 1390

1390-09-22    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com