محل عکس : سنگ نوردي  

توضيحات : عبور از كلاهك  
تهيه کننده : -  

محل عکس : سنگ نوردي  

توضيحات : حركت در شيب منفي با توجه به گير ه هاي پا  
تهيه کننده : -  

محل عکس : سنگ نوردي  

توضيحات : حركت در شيب منفي با توجه به گير ه هاي پا  
تهيه کننده : -  

محل عکس : سنگ نوردي  

توضيحات : انتقال وزن روي پا  
تهيه کننده : -  

محل عکس : سنگ نوردي  

توضيحات : طريقه استفاده از گيره ناخني توسط انگشتان و لاخ پا  
تهيه کننده : -  

محل عکس : سنگ نوردي  

توضيحات : استفاده از شكاف و حركت عرضي  
تهيه کننده : -  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com

2006-9 © Copyright Tabrizmoun. All rights reserved.
Design by :  www.programinghost.com