مراسم استقبال از عظيم قيچي ساز

 مراسم استقبال از عظیم قیچی ساز قهرمان   کوهنوردی ایران و  فاتح اورست بدون استفاده از کپسول اکسیژن مصنوعی روز یکشنبه مورخ 94/3/16 ساعت۲۱/۵۰ از محل ورودی cip فرودگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد

@tabrizmount

1395-03-15    تاریخ خبربازگشت به ليست اخبار

 
Links ContactUs AboutUs Register News Home
2006 Copyright Tabrizmount. All rights reserved.
Design by :  www.azarfakhim.com   Hosted by: www.programinghost.com